Wraki

W prawie nie istnieje definicja tzw. wraku, czyli najczęściej pojazdu zdewastowanego, pozostawionego bez opieki, które przez długi czas zajmuje miejsce postojowe lub swoim stanem technicznym zagraża bezpieczeństwu osób. Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym strażnik lub policjant może usunąć z drogi pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Usunięty w tym trybie pojazd umieszczany jest na parkingu strzeżonym, a nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Weryfikacją stanu pojazdu oraz kwalifikowaniem do usunięcia zajmuje się specjalistyczna Sekcja ds. Pojazdów w Oddziale Ogólnomiejskim.

Potrzebę weryfikacji, czy dany pojazd można usunąć jako wrak można zgłaszać w następujący sposób: