Spalanie odpadów

Zgodnie z art. 379 Ustawy prawo ochrony środowiska działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi strażnik miejski uprawniony jest do:

  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Przedmiotem kontroli może być weryfikacja sposobu pozbywania się odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości oraz kontrola pieców i palenisk.

WAŻNE: Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Uniemożliwienie strażnikowi posługującemu się upoważnieniem Prezydenta Miasta Łodzi przeprowadzenia kontroli nieruchomości jest przestępstwem!

Zagrożenia z zakresu ochrony środowiska lub w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi można zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ oraz do Sekcji Ekologicznej Oddziału Ogólnomiejskiego: