Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

Czy samo zdjęcie wystarczy? Czyli, jak poprawnie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia.

Aby wszcząć skuteczne czynności wyjaśniające, poza przesłaniem fotografii i powiadomienia, niezbędne jest złożenie ustnie do protokołu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia we właściwym Oddziale Dzielnicowym Straży Miejskiej. Inną dopuszczalną formą jest przesłanie na piśmie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia na adres Straż Miejska w Łodzi, 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123 lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Straży Miejskiej w Łodzi na platformie ePUAP: /StrazMiejskawLodzi/skrytka. Zawiadomienie to musi spełniać wymogi pisma procesowego (art. 38 § 1 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 119 Kodeksu postępowania karnego), czyli zawierać:

 • organ, do którego jest kierowane zawiadomienie;
 • datę sporządzenia zawiadomienia
 • imię i nazwisko zgłaszającego;
 • adres do korespondencji;
 • miejsce zdarzenia;
 • datę i godzinę zdarzenia;
 • szczegółowy opis czynu zabronionego (np. niestosowanie się do znaków, niszczenie zielenie, zaśmiecanie miejsca publicznego);
 • dowód w postaci zdjęć wykonanych w chwili ujawnienia wykroczenia;
 • wskazanie w miarę możliwości danych, które umożliwią identyfikację sprawcy
  (np. nr rejestracyjnego pojazdu, adres sprawcy lub jego dane osobowe);
 • jeżeli do zgłoszenia załączona jest fotografia, to w zawiadomieniu musi znaleźć się oświadczenie, że zdjęcie zostało wykonane osobiście przez zgłaszającego, jeżeli zdjęcie wykonała inna osoba, to wskazanie danych tej osoby;
 • informację, czy o zdarzeniu informowane były inne służby (np. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, etc.), a jeżeli tak, to kiedy;
 • podpis zgłaszającego.

Zawiadamiający o możliwości popełnienia wykroczenia:

 • zostanie wezwany do straży miejskiej na przesłuchanie w charakterze świadka;
 • może zostać wezwany w charakterze świadka do złożenia zeznań w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Łodzi (w obu powyższych przypadkach stawiennictwo jest obowiązkowe);
 • może ponieść odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenie (art. 234 k.k.), wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji (art. 65 k.w.), wywołanie fałszywego alarmu (art. 66 k.w.).

Do pobrania wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia