Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje:

1. Komendant lub Zastępcy Komendanta w każdy wtorek w godzinach 9:15 -  12:00 oraz 14:00 - 16:45.

2. Wyznaczeni pracownicy Wydziału Kontroli i Skarg od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 15:15, a we wtorki 9:15 - 16:45.

3. Dyżurny Straży Miejskiej w Łodzi ze stanowiska kierowania, w każdy wtorek miesiąca w godzinach 16:45 - 19:00 zgodnie z art. 253 § 3 KPA.

4. Skargi i wnioski przekazywane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych przyjmowane są w ciągu całego czasu pracy. 

Skargi i wnioski można również przesyłać na adres Straż Miejska w Łodzi, 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123 lub mailowo: sekretariat@strazmiejska.lodz.pl


Przez skargi i wnioski należy rozumieć - niezależnie od formy ich wniesienia - wystąpienia indywidualne i zbiorowe obywateli oraz wystąpienia organizacji, instytucji i innych podmiotów, dotyczące wykonywania przez Straż Miejską zadań ustawowych.Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne albo pracowników Straży Miejskiej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących się, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem internetu. W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Komendant, jego zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy Wydziału Kontroli i Skarg.

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jego rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Łodzi korespondencji, w tym elektronicznej mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów wynikających z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 5, poz. 46). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
  • jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.