Praca

Dołącz do nas

Proces rekrutacji do łódzkiej Straży Miejskiej jest rozłożony na cztery etapy:

I etap - test sprawnościowy

II etap - test z wiedzy ogólnej

III etap - rozmowa z komisją rekrutacyjną

IV etap - badania lekarskie (w tym badanie psychologiczne)

Po weryfikacji złożonych aplikacji, kandydat na strażnika jest telefonicznie powiadamiany o kwalifikacji do I etapu rekrutacji oraz o czasie i miejscu przeprowadzenia testu sprawnościowego. Po zakończonym teście sprawnościowym kandydaci w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 przystępują do testu z wiedzy ogólnej. Przedostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa z komisją rekrutacyjną, na którą kandydaci są zapraszani indywidualnie. Po tym etapie, komisja rekrutacyjna wskazuje wybrane osoby, które kierowane są na ostatni etap rekrutacji, tj. badania lekarskie.

Osoba przyjęta do pracy w Straży Miejskiej w Łodzi na stanowisko strażnika aplikanta, do czasu rozpoczęcia szkolenia podstawowego zostaje skierowana do pracy w jednej z komórek organizacyjnych Straży. Aplikanta zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej:

https://bip.strazmiejska.uml.lodz.pl/ogloszenia-o-naborze/