Podstawy prawne

Najważniejsze akty prawne

 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz.U.2015. poz 1094 t.j.)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2016. poz 1713 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128 t.j.)
 • Ustawa z dnia  24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013. poz. 628)
 • Rozporządzenie z 2009.12.18 odnośnie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. 2013 poz 639 );
 • Rozporządzenie z 2009.12.17 o szkoleniach podstawowych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2009 Nr 220. poz. 1731);
 • Rozporządzenie z 2009.11.12 odnośnie zakresu i sposobie prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (Dz.U. 2009. 196. 1520); z późn. zm.
 • Ustawa z 2008.11.21 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016. poz. 902 t.j.);
 • Rozporządzenie z 2008.07.18 odnośnie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. 2008.132. 841); z późn. zm.
 • Rozporządzenie z 2003.11.17 odnośnie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003. 208. 2026); z późn. zm.
 • Rozporządzenie z 2003.04.01 odnośnie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz.U. 2003.65. 611);
 • Rozporządzenie z 1998.12.18 określające szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz.U. 1998. 161. 1108);
 • Rozporządzenie z 1998.07.28 odnośnie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 1998.112.713); z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U.2009.220.1720)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych ( miejskich) (Dz.U.2009.220.1733)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U.2009.196.1520)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz.U.2009.220.1732)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2010.150.1012)